Algemene voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden verbonden


1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door het invullen en valideren van het bestelformulier, wordt verstaan dat de koper de Algemene Verkoopvoorwaarden die hieronder worden omschreven, zonder voorbehoud aanvaardt, alsook het Handvest ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

2. Vereiste resolutie

U moet er rekening mee houden dat digitale beelden die moeten worden geprint op fotografisch papier een minimale pixel-resolutie moeten hebben. Bildskrift zal controleren of de afbeeldingen voldoen. Bildskrift is echter niet verantwoordelijk voor het resultaat, als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch moet worden gedrukt. Bildskrift is niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. U aanvaardt dat uw kosten zullen worden aangerekend voor elke bestelling van een print van een beeld, zelfs als de resolutie van het opgegeven beeld onvoldoende is of onvoldoende kwaliteit bezit om een scherp, duidelijk en/of kleurecht beeld te produceren.

3. Niet toegelaten gebruik van de service

U mag geen gebruik maken van de service om elk materiaal te plaatsen of te verkrijgen, dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:

Elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal). Voor materiaal dat niet ingaat tegen de openbare orde en goede zeden, doch enkel geschikt is voor volwassenen raad Bildskrift aan om een adult-content waarschuwingslabel te gebruiken bij het uitwisselen van die foto’s.

Elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectueel eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, ten gevolge van het gebrek aan toestemming van de eigenaar van deze rechten.

Elk materiaal gezonden vanuit een anoniem of vals adres. Bildskrift is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een zending. Bildskrift is niet verplicht noch in staat om alle zendingen te herzien of op hun inhoud te controleren. Indien Bildskrift toch kennis krijgt van een zending die een onwettige activiteit betreft of onwettige informatie bevat, dan zal Bildskrift onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending kunnen melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten. Bildskrift behoudt zich het recht voor om elke informatie met betrekking tot uw gegevens mee te delen aan de bevoegde autoriteiten indien deze daartoe een gegrond verzoek richten aan Bildskrift. Bildskrift is in dit geval niet verplicht u hiervan op de hoogte te brengen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Uw foto’s:

U geeft Bildskrift een niet-exclusieve, wereldwijde en royalty-vrije licentie waarbij het materiaal dat u verstuurd door Bildskrift gekopieerd, opgeslagen, getoond en verzonden mag worden, voor zover dit nodig is om de door Bildskrift aangeboden diensten te vervullen. U garandeert dat u zich ten opzichte van Bildskrift niet zal beroepen op uw morele rechten van auteurschap en integriteit met betrekking tot de door u geplaatste foto’s en garandeert op die manier dat Bildskrift elk auteursrechtelijk beschermd materiaal efficiënt kan kopiëren, opslaan, tonen en verzenden, hierbij rekening houdend met de gangbare manier van werken binnen de sector.

Herroepingsrecht

5.1. Niet gepersonaliseerde goederen

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Voor alle producten en diensten die via onze website aangekocht worden, heeft u, behoudens het hierna vermelde onder 5.2, het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, voor zover dit wordt meegedeeld binnen 14 kalenderdagen, te beginnen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De kennisgave waarbij wordt afgezien van de aankoop wordt als tijdig aanzien indien zij schriftelijk (per e-mail of per aangetekend schrijven) of op een andere voor Bildskrift beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn. Ingeval de goederen reeds waren verzonden op het ogenblik dat Bildskrift kennis heeft genomen van de annulering van de aankoop dient u de goederen op uw kosten aan haar terug te zenden, behoudens indien het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod.)

5.2 Gepersonaliseerde goederen

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. U beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien: bij levering van diensten waarvan de uitvoering met uw instemming is gestart voor het einde van de herroepingstermijn; bij levering van goederen die hetzij volgens uw specificaties zijn vervaardigd, hetzij een duidelijk persoonlijk karakter hebben, hetzij door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

6. Uitvoering van de bestelling

Bildskrift is gebonden door de bestelling die de koper plaatst, vanaf de datum van verzending van een ontvangstbericht ter bevestiging van de aanvaarding door zijn distributeur Bildskrift van de verwerking ervan. Bildskrift behoudt zich echter het recht voor om de bevestiging van de bestelling ondergeschikt te maken aan andere voorwaarden, om deze op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen, waarvan hieronder een exhaustieve opsomming volgt:

  • Onvolledige of incorrecte bestellingen;
  • Mededeling van duidelijk foutieve gegevens;
  • Niet-betaling van leveringen of weigering van betaling door de bank of de financiële instelling van de koper (zie hierna: betaling);
  • Bestellingen met een abnormaal hoog aantal werken;
  • Bestellingen met een abnormaal hoog bestelbedrag;
  • Levering in een geografisch gebied waar de risico’s onredelijk zouden zijn, hetzij omwille van een gebrek aan betrouwbaar transport of betrouwbare distributie, hetzij omwille van force majeure (oorlogen, opstanden, stakingen);

Bildskrift verzendt zo snel mogelijk een elektronisch bericht aan de koper ter bevestiging van zijn bestelling. Deze bevestiging vermeldt: de referenties van Bildskrift (zie Contact), het besteldetail, met inbegrip van de totaalprijs van de bestelling;

7. Bewijs

De gegevens die door Bildskrift worden geregistreerd, vormen het bewijs van het geheel van de transacties die door Bildskrift en zijn klanten werden uitgevoerd.

8. Aanbod en prijs

Alle artikelen die op de site worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven. Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag van het sitebezoek; deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. In geval van een bestelling in een land buiten de Europese Unie, is de koper invoerder van het(de) betrokken product(en). Voor alle producten die worden verzonden naar een land buiten de Europese Unie en de overzeese departementen en gebiedsdelen, zal de prijs op de factuur automatisch worden berekend zonder taksen. De douanerechten, andere plaatselijke taksen, invoerrechten of overheidstaksen, zijn mogelijk opeisbaar. Deze rechten en sommen vallen niet onder de bevoegdheid van Bildskrift. Deze zijn ten laste van de koper en vallen volledig onder zijn verantwoordelijkheid zowel in termen van aangifte als in termen van betaling aan de bevoegde autoriteiten en/of organisaties van het land. Bildskrift raadt aan inlichtingen in te winnen bij de bevoegde plaatselijke autoriteiten. De prijzen worden uitgedrukt in euro.

9. Beschikbaarheid

De productaanbiedingen en prijzen van Bildskrift zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site en afhankelijk van de beschikbare stocks. Voor de producten die niet in onze kantoren worden opgeslagen, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van de beschikbaarheid bij onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel wordt de koper daarvan zo snel mogelijk via E-mail of per brief op de hoogte gebracht. De koper die op de hoogte werd gesteld van de onbeschikbaarheid van een product, kan zijn bestelling annuleren door zich tot Bildskrift. In ieder geval kan Bildskrift niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van een artikel.

10. Facturatie

De aankoopfactuur wordt verstuurd voor de gevraagde afdrukken worden verzonden. Bij afhaling van de afdrukken zijn deze contant betaalbaar. De factuur zal opgemaakt worden op naam van Bildskrift, Alkenhoofseweg 35, 3520 Zonhoven.

11. Leveringstermijnen

Bildskrift zal ervoor instaan dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt, maar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de verwerking of levering van de bestellingen. In het geval de bestelling niet nagekomen zou zijn binnen een termijn van 30 dagen na bevestiging, staat het de koper vrij zijn bestelling te annuleren, zonder schadevergoeding, voor zover hij dit laat weten via E-mail, fax of aangetekende brief. De sommen die de koper reeds zou hebben betaald, zullen hem worden terugbetaald binnen de 30 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek om terugbetaling. Indien de artikelen op verschillende data worden geleverd, rekening houdend met hun beschikbaarheid, zal de langste termijn als uitgangspunt worden gebruikt voor bepaling van de leveringstermijn. Bildskrift behoudt zich echter de mogelijkheid voor de leveringen te splitsen. De aangeduide termijnen zijn gemiddelde termijnen en komen overeen met de verwerkings- en leveringstermijnen voor producten met bestemming in België.

12. BTW

Tenzij anders vermeld, worden de prijzen op de site aangeduid met inbegrip van Belgische BTW. Deze BTW is verschuldigd door alle niet-plichtige consumenten, woonachtig of met hoofdkantoor in een land van de Europese Unie. Deze BTW is tevens verschuldigd door plichtige consumenten die hun hoofdkantoor in België hebben. De plichtige consumenten die hun hoofdkantoor in een ander land van de Europese Unie hebben en een levering wensen in dat land, ontvangen een factuur zonder BTW. Het is echter aan hen om deze invoer aan te geven, ter naleving van de fiscale reglementering in hun land van vestiging. In ieder geval zijn de plichtige consumenten verplicht hun BTW-nummer op te geven bij inschrijving op de site. Bildskrift behoudt zich het recht voor de bestelling op te schorten wanneer deze informatie niet zou worden meegedeeld of wanneer het opgegeven nummer onvolledig of foutief zou blijken. Leveringen buiten de Europese Unie worden gefactureerd zonder BTW.

13. Verzendingskosten

De verzendingskosten die de koper eventueel zal moeten betalen, worden on-line meegedeeld, op het moment van de bestelling. Over het algemeen worden deze kosten berekend in functie van een vast bedrag per bestelling en een variabel bedrag dat afhankelijk is van het aantal bestelde artikelen. De leveringskosten zijn ten laste van de koper en worden op de factuur opgeteld bij de prijs van het(de) bestelde product(en). Indien Bildskrift de levering omwille van beschikbaarheid splitst, zal de deelneming in de verwerkings- en verzendingskosten slechts eenmaal worden gefactureerd.

14. Schade en verlies

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, komt de last van schade- en verliesrisico’s neer op de afstandsverkoper. Zo heeft de koper de mogelijkheid een ontvangen product, dat niet beantwoordt aan het artikel dat de koper zou hebben besteld of dat beschadigd is, terug te zenden aan Bildskrift, binnen de 7 dagen na ontvangst. Het product zal dan worden vervangen of het bedrag van de bestelling zal worden terugbetaald, samen met de verzendingskosten, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden artikel. Bildskrift behoudt zich echter het recht voor de terugbetaling van de teruggezonden producten te weigeren wanneer deze door de koper werden beschadigd. Over het algemeen zal een bestelling als geleverd worden beschouwd binnen de 5 werkdagen na overhandiging van de artikelen aan de transporteur die instaat voor de levering. Indien één of meerdere bestelde producten echter niet bij de koper aankomen binnen een termijn van 30 dagen na bevestiging van de bestelling, op het opgegeven leveringsadres, dient de koper binnen een redelijke termijn contact op te nemen met Bildskrift om de status van zijn bestelling na te gaan. Wanneer blijkt dat de verzending die werd uitgevoerd, zoek is geraakt tijdens het leveringsproces, zal Bildskrift overgaan tot een nieuwe verzending of de terugbetaling van het bedrag van de bestelling, met inbegrip van de verzendingskosten.

15. Betaling

Over het algemeen worden de bestellingen die via de site van Bildskrift worden geplaatst, betaald door middel van een overschrijving. Dit verzoek zal door Bildskrift worden verstuurd. Het bevel tot inning, met andere woorden de eigenlijke betaling, zal worden gegeven na ontvangst van de bestelling. Indien een betaling wordt uitgevoerd via overschrijving, ontvangt de koper de nodige bankgegevens die hem toelaten zelf het geld over te schrijven, hetzij via Home Banking, hetzij via Self Banking of door tussenkomst van een loketbediende van de bank. Indien een bijzondere betalingstermijn wordt toegekend, zal de niet-betaling van een factuur voor de gebruikelijk voorziene vervaldatum, elke andere verschuldigde som opeisbaar maken, ongeacht de vervaldatum ervan. In geval van niet-betaling op de vervaldatum zal van rechtswege een gebruikelijke forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% (vijftien percent) van het nog uitstaande saldo, met een minimum van 40 EUR. Bovendien zal, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar, vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, naast alle andere proces- en gerechtskosten, van welke aard ook. Alle kosten van minnelijke en gerechtelijke invordering door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, zullen ten laste gelegd worden van de debiteur. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het KB van 30/11/1976 dat het tarief vastlegd van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. Bildskrift blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de volledige betaling van de prijs. In geval van gesplitste leveringen worden enkel de sommen voor de verzonden producten.

16. Bewijs

Niettegenstaande andere geschreven bewijsstukken of alle bewijsstukken die op een andere duurzame drager worden bewaard en waartoe de consument toegang zal hebben, wordt er overeengekomen dat de gecomputeriseerde registers, die op de informaticasystemen van Bildskrift of zijn host worden bewaard, als bewijs kunnen gelden voor de communicatie en de inhoud van de bestellingen tussen de partijen.

17. Intellectuele rechten

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Elke volledige of gedeeltelijke kopie, vertaling, wijziging of verspreiding ervan, onder welke vorm ook, is verboden, tenzij mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van Bildskrift. Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze site worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Bildskrift is ten strengste verboden.

18. Disclaimer – Aansprakelijkheidsbeperking

Bildskrift kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn Internetsite, met inbegrip van, maar niet exhaustief, rechtstreekse en onrechtstreekse schade. Bildskrift neemt met name geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de sites waarvoor een hypertekstlink op zijn site bestaat, in het bijzonder wat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft. Bildskrift kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand. Bildskrift is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade tengevolge van de onderhavige voorwaarden, exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, schade of kosten.

19. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze site zal uitsluitend door het Belgisch recht worden geregeld. Enkel de rechtbanken en hoven van Turnhout zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

20. Contact

U kan Bildskrift contacteren via de volgende gegevens:

Bildskrift
Alkenhoofseweg 35
3520 Zonhoven

011 / 911 303
claire@bildskrift.be

BTW: BE-0875.404.808